សេចក្ដីប្រកាសបើករណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT