សមាជិក | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT

សមាជិក

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលជាសមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរបានចាប់ពីអាយុ ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ ដោយគោរពតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖
១.​ ត្រូវសិក្សាសៀវភៅឫសគល់៧មករា សៀវភៅមេដឹកនាំជាតិខ្មែរភាគទី១ និងភាគទី២
២. ដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិក ភ្ជាប់មកជាមួយនូវប្រវត្តិរូបសង្ខេប
៣. សិក្សាសៀវភៅគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក និងសៀវភៅយុទ្ធសាស្រ្តឃោសនា
៤. ជាជនជាតិខ្មែរពីកំណើត
៥. ទទួលស្គាល់ និងចេញលិខិតតែងតាំងដោយប្រធានរណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ។

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.