លិខិតជូនពរឆ្នាំថ្មី របស់រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ។ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT