សេចក្តីប្រកាសស្តីអំពី ការបង្កើតរណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT