សេចក្តីប្រកាសអាសន្ន របស់រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT