សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ រ.ស.រ.ជ.ខ. ចំពោះការបង្រ្កាបលើហ្វូងបាតុករ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT