សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ សូមគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី បារ៉ាក់អូបាម៉ា និងសហរដ្ឋ អាមេរិកដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះការលើកកំពស់ សិទ្ធិសេរីភាព និងលិទ្ធិប្ រជាធិបតេយ្យជុំវិញពិភពលោក ជាពិសេ សសុន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតី កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ ទាក់ ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជា ដែលលោក ប្រធានាធិបតីឈរនៅខាងអ្នក តស៊ូស្វែងរកសិទ្ធិសេរីភាព និងលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរ។ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ សូមគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី បារ៉ាក់អូបាម៉ា និងសហរដ្ឋ អាមេរិកដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះការលើកកំពស់ សិទ្ធិសេរីភាព និងលិទ្ធិប្ រជាធិបតេយ្យជុំវិញពិភពលោក ជាពិសេ សសុន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតី កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ ទាក់ ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជា ដែលលោក ប្រធានាធិបតីឈរនៅខាងអ្នក តស៊ូស្វែងរកសិទ្ធិសេរីភាព និងលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរ។

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.