លិខិតស្មើរសុំ ធ្វើបាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតយួន ប្រចាំទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ​ នៅថ្ងៃទី ២៣ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT