សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ស្តីអំពីការធ្វើបាតុកម្ម នៅមុខស្ថានទូតយួន នៅថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤។ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ស្តីអំពីការធ្វើបាតុកម្ម នៅមុខស្ថានទូតយួន នៅថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤។


Preview 01
Downlaod PDF

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.