សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មេរ​ មានការព្រួយបារម្មណ៏ អំពីសុវត្តិភាពអ្នកស្រី ឈឹម វិមេន ដែលត្រូវអាជ្ញាធរ ហ៊ុន សែន កំពុងតាមចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ០៣ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មេរ​ មានការព្រួយបារម្មណ៏ អំពីសុវត្តិភាពអ្នកស្រី ឈឹម វិមេន ដែលត្រូវអាជ្ញាធរ ហ៊ុន សែន កំពុងតាមចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ០៣ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មេរ​ មានការព្រួយបារម្មណ៏ អំពីសុវត្តិភាពអ្នកស្រី ឈឹម វិមេន ដែលត្រូវអាជ្ញាធរ ហ៊ុន សែន កំពុងតាមចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ០៣ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.