សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ សូមរំលែកទុក្ខដល់ អនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេត នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្ស អាដហុកលោក ចាន់ សុវ៉េត ដែលបានទទួលមរណភាព កាលពីម៉ោង២រសៀល ថ្ងៃពុធទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ សូមរំលែកទុក្ខដល់ អនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេត នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្ស អាដហុកលោក ចាន់ សុវ៉េត ដែលបានទទួលមរណភាព កាលពីម៉ោង២រសៀល ថ្ងៃពុធទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

downlaod

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.