សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ មានកិត្តិយសសូមជំរាបជូនដល់ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ឲ្យបានជ្រាបថា ថ្ងៃ ៧មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ គឺជាថ្ងៃដែលប្រទេសវៀតណាម ឈ្លានពានប្រទេសខ្មែរ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ មានកិត្តិយសសូមជំរាបជូនដល់ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ឲ្យបានជ្រាបថា ថ្ងៃ ៧មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ គឺជាថ្ងៃដែលប្រទេសវៀតណាម ឈ្លានពានប្រទេសខ្មែរ

downlaod

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.