សេចក្តីអំពាវនាវ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរសូមអំពាវនាវ ឲ្យដោះលេងសកម្មជនដីធ្លី ព្រះសង្ឃ សមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ និងអ្នកប្រឆាំងជាបន្ទាន់៕ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT