លិខិតជូនពរឆ្នាំថ្មី សប្តស័កពុទ្ឋសករាជ ២៥៥៨ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT