សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ៖ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំ ជាមួយបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ក្នុងថ្ងៃគម្រប់ខួប៦៦ ឆ្នាំ នៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅប្រទេសវៀតណាម។ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ៖ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំ ជាមួយបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ក្នុងថ្ងៃគម្រប់ខួប៦៦ ឆ្នាំ នៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅប្រទេសវៀតណាម។

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.