សេចក្តីថ្លែងការណ៏ រណសិរ្សរំជាតិខ្មែរ គាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះ សេចក្តីថ្លែងការណ៏របស់លោក វីលៀម ថូត (William Todd)ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ដែលបាន ប្រតិកម្មកាលពីថ្ងៃ១៧ឧសភា ២០១៥ ទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដែលបានធ្វើឡើងដោយ របប លោក ហ៊ុន សែន | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT

សេចក្តីថ្លែងការណ៏ រណសិរ្សរំជាតិខ្មែរ គាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះ សេចក្តីថ្លែងការណ៏របស់លោក វីលៀម ថូត (William Todd)ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ដែលបាន ប្រតិកម្មកាលពីថ្ងៃ១៧ឧសភា ២០១៥ ទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដែលបានធ្វើឡើងដោយ របប លោក ហ៊ុន សែន

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.