សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្នើសុំប្រទេសហត្ថលេខី នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា និងអង្គការសហប្រជាជាតិ ដាក់សម្ពាធប្រទេសវៀតណាម និងរបប ហ៊ុន សែន គោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ២៣តុលា១៩៩១ និងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្នើសុំប្រទេសហត្ថលេខី នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា និងអង្គការសហប្រជាជាតិ ដាក់សម្ពាធប្រទេសវៀតណាម និងរបប ហ៊ុន សែន គោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ២៣តុលា១៩៩១ និងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.