សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោស ប្រទេសវៀតណាម និងរបបលោក ហ៊ុន​សែន ដែលបានដាក់កងទ័ពវៀតណាម នៅខេត្តរតនគីរី | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT