រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ចូលរួមរំលែងទុក្ខជាមួយបងប្អូនខ្មែរក្រោម ក្នុងខួបទី៦៧ នៃការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរក្រោម | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT