សេចក្ដីអញ្ជើញអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរ ចូលរួមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិរទេស | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT