សាររំលែកមរណទុក្ខលោក ឆាយ ទិត | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT