សេចក្ដីប្រកាសអាសន្ន ដល់សមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរគ្រប់រូប | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT