សេចក្ដីថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះប្រទេសជាមិត្តទាំង៣៦ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT