សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន  ស្ដីពីការបង្កើត រដ្ឋាភិបាលជាតិខ្មែរនិរទេស | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT