សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសរបបផ្ដាច់ការ ហ៊ុន សែន ដែលបានធ្វើគុត ព្រះតេជព្រះគុណ យាន យឿប | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT