សេចក្ដីថ្លែងការរំលែកមរណទុក្ខអ្នកស្រី សោម សុម៉ុន្ថា | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT