សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំរបស់លោក សម សេរី នៅយូអិន ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT