សមាជិក | KHMER NATIONAL LIBERATION FRONT

Posts belonging to Category សមាជិក

សមាជិក

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលជាសមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរបានចាប់ពីអាយុ ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ ដោយគោរពតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖ ១.​ ត្រូវសិក្សាសៀវភៅឫសគល់៧មករា សៀវភៅមេដឹកនាំជាតិខ្មែរភាគទី១ និងភាគទី២ ២. ដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិក ភ្ជាប់មកជាមួយនូវប្រវត្តិរូបសង្ខេប ៣. សិក្សាសៀវភៅគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក និងសៀវភៅយុទ្ធសាស្រ្តឃោសនា ៤. ជាជនជាតិខ្មែរពីកំណើត ៥. ទទួលស្គាល់ និងចេញលិខិតតែងតាំងដោយប្រធានរណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ។